09/04/2013

ATLAS MATARO (en endavant, AM) l'informa, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), de la política de protecció de dades personals d'aplicació al seu lloc web.

AM es reserva el dret a modificar aquesta política per motius d'exigències legislatives o d'autoregulació, per aquesta raó li recomanem que visiti periòdicament aquest avís legal.

1. Obtenció de les dades i finalitats
En compliment del que estableix l'article 5 de la LOPD, li comuniquem que les dades personals que se sol·licitin en qualsevol formulari habilitat al web corporatiu o les que ens faciliti en enviar-nos un missatge de correu electrònic, s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable AM, i que consta inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els camps dels formularis assenyalats amb asterisc cal emplenar-los obligatòriament i, per tant, si l'usuari no facilita aquestes dades, GCD pot denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a causa del no-compliment d'aquesta obligació.

Les dades dels usuaris del lloc web es tracten amb les finalitats següents:

(i) Permetre participar dels serveis del lloc web www.atlasmataro.com, gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació de l'usuari amb el Atlas Mataró (donar resposta a les consultes; tramitar el registre d'alta al lloc web; permetre les gestions com a usuari registrat; gestionar invitacions; etc.).

(ii) Promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que ofereixi Atlas Mataró. A aquest efecte s'autoritza expressament que Atlas Mataró li pugui trucar i/o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent. A més, a les comunicacions que li adreci Atlas Mataró s'hi pot incloure informació comercial i/o publicitària de tercers col·laboradors dels sectors de l'esport (roba esportiva, material esportiu, esports d'aventura, revistes esportives, competicions, esdeveniments esportius, estacions d'esquí), l'oci (restauració, allotjaments, locals nocturns, cinemes, teatres, festivals, centres comercials, parcs d'atraccions), la salut (mútues i centres clínics), el benestar (centres de spa, de ioga i de teràpies alternatives), la formació (centres de formació i cursos), bellesa i estètica (centres i productes de bellesa i estètica) i higiene personal, financer (entitats financeres i de crèdit), assegurances, immobiliari, editorial, tèxtil i moda, aparells tecnològics (màquines de fitness, telefonia mòbil, aparells electrònics i informàtics), transport (companyies de transport per carretera, aèries, tallers i concessionaris), mitjans de comunicació, productes de neteja, productes farmacèutics, joieria i mobiliari per a la llar, ONGs. Les seves dades personals no seran en cap cas comunicades a aquests col·laboradors perquè li remetin publicitat, i serà el Atlas Mataró qui podrà incloure publicitat d'aquests tercers a les comunicacions que adreci als destinataris. Les comunicacions publicitàries o promocionals es poden remetre per qualsevol mitjà de comunicació que el Atlas Mataró consideri oportú, inclòs l'electrònic (correu postal, correu electrònic, trucades, SMS, MMS, etc.).

(iii) Fer enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat.

(iv) Elaborar perfils de clients o potencials per tal de personalitzar i millorar els nostres productes i serveis.

Sens perjudici dels objectius esmentats, també es poden destinar a altres finalitats addicionals o complementàries que s'indiquin en clàusules específiques i complementàries habilitades a determinats formularis del lloc web.

El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i obtingut mitjançant aquesta clàusula s'entén donat per temps indefinit.

2. Exercici de drets
El titular de les dades personals pot, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte a Atlas Mataró, c/Queralbs, 17-19, Bajos, 08303 de Mataró, per correu electrònic a info@atlasmataro.com, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.

3. Comunicació de dades
L'usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals facilitades al lloc web a favor de Atlas Mataró. Les seves dades es comuniquen a Atlas Mataró perquè es tractin per a les mateixes finalitats que les que s'esmenten a l'apartat 1 d'aquesta política de confidencialitat i protecció de dades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

Així mateix, li fem saber que terceres entitats, proveïdores de serveis relacionats amb el lloc web, poden tenir accés a les seves dades personals, quan la seva intervenció sigui necessària per a la prestació d'aquests serveis. Aquest accés no es considera comunicació de dades, sinó un tractament per compte d' Atlas Mataró en qualitat d'encarregat del tractament.

4. Mesures de seguretat
AM adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, tenint en consideració les limitacions que presenta Internet. AM adopta les mesures de seguretat de nivell bàsic, mitjà o alt establertes al Reglament de desenvolupament de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de desembre), en funció del tipus de dades que es tractin, així com les mesures de seguretat que estipuli la normativa vigent i d'aplicació en cada moment.

AM dóna compliment al deure de secret i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

5. Utilització de cookies
AM l'informa que aquest lloc web utilitza cookies, que queden instal·lades als seus sistemes.

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Quan es navega a través de la pàgina web de AM, el servidor de AM pot reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies d'una manera automàtica, però pot configurar el seu navegador per rebre avisos a la pantalla de l'ordinador sobre la recepció de cookies i, així, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

Amb l'objectiu de facilitar la navegació al nostre lloc web, es poden utilitzar cookies i, en conseqüència, en cas d'utilitzar-ne, l'usuari n'accepta l'ús i els seguiments d'IP. L'analitzador de tràfic del web utilitza cookies i seguiments d'IP que permeten recollir dades amb efecte estadístic: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari, si ho vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del navegador d'Internet. De tota manera, en cas de desactivar-les, no podem garantir el bon funcionament del lloc web.

6. Dades de tràfic
Li comuniquem que el sistema de navegació i programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web obté alguna informació que pot ser considerada com a dades personals i, per tant, és informació que està implícita en els protocols de comunicació d'Internet. Les dades recollides són les relatives a les adreces IP, data, ID d'usuari i URL. Aquestes dades s'utilitzen únicament per obtenir informacions estadístiques anònimes sobre el lloc web i per verificar-ne el bon funcionament, i s'esborren immediatament després que s'elaboren.

7. Tractament de dades de menors d'edat
Els formularis de captació de dades continguts en aquest lloc web no van adreçats a persones menors de 14 anys. Sens perjudici de les limitacions que presenta Internet per a la verificació d'una manera efectiva de l'edat del menor, AM fa tots els esforços tècnics i procedimentals per verificar l'edat de l'usuari, i denega la participació als menors de 14 anys.

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS REGISTRAR-TE EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T'AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I DEMANA'LS QUE T'ACLAREIXIN QUALSEVOL COSA QUE NO ENTENGUIS.

03/04/2013

1. Información general
Samuel Hernandez Santiago (ATLAS MATARO), con CIF núm. B62849146 y domicilio en la calle Queralbs, 17-19, 08303 Mataró, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.506, folio 184, hoja B-248890, inscripción 1.ª
Dirección electrónica: info@atlasmataro.com

2. Objeto
El objeto de las presentes condiciones generales es regular el acceso y el uso que pueden hacer los usuarios del sitio web corporativo de ATLAS MATARO. (en adelante, AM), que actualmente se encuentra en la URL www.atlasmataro.com (en adelante, web corporativa), sin perjuicio de que ciertos servicios o contenidos dentro de la web corporativa se sometan a sus propias condiciones.

El acceso y el uso de la web corporativa supone la aceptación de las presentes condiciones generales en la versión publicada en cada momento y la sumisión a las mismas.

AM se reserva la facultad de modificar o actualizar, cuando lo considere oportuno y sin necesidad de ningún preaviso, los contenidos, los servicios y, en general, cualquier elemento que integre el diseño y la configuración de la web corporativa. Instamos a los usuarios a leer detenidamente estas condiciones generales cada vez que se quiera acceder a la web corporativa y/o utilizarla, ya que puede sufrir modificaciones.

3. Acceso y uso de la web
El acceso y el uso de la web corporativa tiene carácter gratuito para los usuarios y no exige el registro previo del usuario con carácter general. No obstante, el acceso y el uso de determinadas informaciones y servicios ofrecidos a través de la web corporativa sólo puede hacerse previo registro del usuario.

AM se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de interrumpir el acceso a la web corporativa por razones de seguridad, mantenimiento o por cualquier otra causa, así como denegar o retirar a cualquier usuario el acceso a los contenidos de la web corporativa y/o a los servicios incluidos en la misma.

En el caso del registro de usuarios a través de identificadores y contraseñas, tanto el identificador como la contraseña pertenecerán exclusivamente a la persona a la que se conceden. El usuario deberá mantener bajo su exclusiva responsabilidad tanto el identificador como la contraseña en la más estricta y absoluta confidencialidad y deberá asumir, por tanto, todos los daños y consecuencias de cualquier tipo que se deriven de la ruptura o revelación del secreto.

Los usuarios quedan obligados a no hacer un mal uso de la web corporativa ni a desarrollar actividades contrarias a las leyes, la moral, el orden público, la buena fe y, en general, contrarias a las presentes condiciones generales. El usuario se abstendrá de obtener, o de intentar obtener, los contenidos de la web corporativa, excepto en aquellos casos en los que se hayan puesto medios o procedimientos a su disposición para obtenerlos.

4. Propiedad intelectual e industrial
La propiedad intelectual de los contenidos de la web corporativa, a título enunciativo pero no limitativo, la información, los datos, textos, fotografías, gráficos, otros contenidos audiovisuales o sonoros, bases de datos, diseños, códigos fuente, tecnología, software, estructuras de navegación y otros servicios o productos telemáticos son propiedad exclusiva de AM o, en su caso, de terceros, por lo que el usuario se compromete a no infringir ningún derecho derivado de la propiedad industrial o intelectual, y queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de estos contenidos, la transformación, su comunicación pública, distribución, puesta a disposición, extracción o cualquier otra forma de explotación, salvo que se disponga del consentimiento expreso y por escrito por parte de AM o del titular de los derechos correspondientes.

Todas las señales distintivas, como marcas, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en la web corporativa están protegidas por la legislación vigente en materia de marcas, y son titularidad exclusiva de AM o de terceros, motivo por el que los usuarios no podrán realizar ninguna reproducción, comunicación, explotación o utilización, salvo que tengan el consentimiento previo y por escrito del titular de dichas señales.

5. Funcionamiento de la web corporativa
AM podrá realizar las modificaciones que estime convenientes en la web corporativa, y podrá incluir servicios y contenidos adicionales a los actuales o, en su caso, suprimirlos. AM podrá modificar la web corporativa cuando lo considere oportuno y podrá bloquear el acceso a todos o a parte de los usuarios para llevar a cabo las modificaciones o reparaciones que considere necesarias en cualquier momento. AM no será responsable en ningún caso del funcionamiento inadecuado del sistema si ello obedece a una configuración defectuosa de los equipos del usuario o a su capacidad insuficiente para soportar los sistemas informáticos indispensables para poder utilizar el servicio.

AM se compromete a hacer todos los esfuerzos posibles para mantener actualizada la información y los contenidos que introduzca en la web corporativa, si bien el usuario sabe que pueden existir incorrecciones en los contenidos y servicios incluidos en la web corporativa que, en este caso, AM solucionará lo antes posible una vez tenga conocimiento de su existencia.

6. Ética y responsabilidad derivada del uso por parte del usuario de Internet y de la web corporativa
El usuario se compromete a utilizar la información y los servicios contenidos en la web corporativa exclusivamente para sus necesidades y a no realizar directa o indirectamente una explotación comercial o profesional de los servicios a los que tiene acceso o de los resultados obtenidos gracias a la utilización de la web corporativa, excepto en el caso de que haya obtenido el consentimiento expreso de AM. El usuario queda obligado a no utilizar las facilidades y capacidades de la web corporativa para realizar o sugerir actividades prohibidas por la ley o para intentar atraer a los usuarios hacia otros servicios competidores.

AM no será en ningún caso responsable del uso de la web corporativa que realice el usuario. El usuario se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso de la web corporativa o de los recursos puestos a su disposición que atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de AM o de terceros, que vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen a terceros, o que sea ilícito o atente contra la moralidad, y dejará en todo caso indemne a AM delante de cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que se presente contra la misma como consecuencia del mencionado uso. El usuario se abstendrá de llevar a cabo por cualquier medio cualquier destrucción, alteración, inutilización o daños de los datos, programas o documentos electrónicos propiedad de AM, así como la introducción o difusión en la Red de programas, virus, applets o cualquier instrumento físico o electrónico que cause o sea susceptible de causar cualquier tipo de alteración en la Red, el sistema o los equipos de terceros. Queda expresamente prohibido borrar, modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, enviar mensajes de correo masivo, con fines comerciales o publicitarios, así como desarrollar cualquier tipo de actividad o práctica que transgreda los principios de buena conducta aceptados generalmente entre los usuarios de Internet.

7. Enlaces
La web corporativa puede contener vínculos o enlaces a otros sitios web operados por personas físicas o jurídicas diferentes a AM. En estos casos, AM actúa como prestador de servicios de intermediación y sólo será responsable de los contenidos y servicios de los sitios web enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos y servicios de estos sitios web y no haya desactivado el enlace con la debida diligencia.

Si alguien quiere establecer un enlace con destino a la web corporativa, deberá obtener la autorización previa y por escrito de AM. No se autorizarán en ningún caso enlaces a sitios web con información o contenidos ilícitos o que sean contrarios a la moral, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas. Los enlaces autorizados sólo podrán dirigir al usuario a la página principal de la web corporativa, quedando prohibido el denominado deep linking o enlace profundo, es decir, vínculos a cualquiera de las páginas del sitio web sin haber accedido a la misma a través de la página de entrada (homepage).

8. Responsabilidad
El usuario deberá responder de los daños y perjuicios que AM pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de las condiciones y obligaciones establecidas en este aviso legal o en las condiciones particulares de aplicación en cada caso.

La información contenida en la web corporativa puede no ser correcta, a pesar de los esfuerzos que se realizan para que sea correcta en todo momento, y no se puede garantizar la ausencia de virus. Por este motivo, AM no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar derivados de los errores contenidos en la web corporativa, ni de los contenidos, el funcionamiento o la exactitud de los enlaces a otros sitios web.

 

Inicio
Instalaciones
Actividades
Situación
Contacto
Videos / Notícias
Visita Virtual 360º
Aviso Legal
Política de cookies 
Atlas Mataró
Carrer Queralbs, 17
08303 Mataró
Barcelona
Tel. 935364114
Consultas Whatsapp: 665 89 06 63
info@atlasmataro.com